cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

Preventie- en Integriteitsbeleid Zwemvereniging DAW Alkmaar

DAW is een vereniging waar iedereen veilig en plezierig moet kunnen sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en het vrijwilligerswerk. Binnen DAW is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

Het komende jaar is het doel van DAW om:

 • alle leden te laten weten wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag, zodat alle leden op de hoogte zijn.
 • alle trainers bewust te maken van wat de invloed is op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Wat verstaan we als DAW onder grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook sporters onderling naar elkaar. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.

Gedragscodes

DAW heeft onderstaande gedragscode opgesteld. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen sporters, trainer, coach of begeleider.

Voor sporters:

 • IS OPEN:Wanneer iets wordt gevraagd, wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld met dit bij de vertrouwenspersoon en/of bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen.
 • TOONT RESPECT:Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op taalgebruik en geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN:Komt op tijd, meld zich (tijdig) af, luistert naar instructies en houd zich aan de regels.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING:Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF:Raakt buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS:leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd zich daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:Pest niet. Onthoud zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET:Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK en SPORTIEF:Speelt niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.
 • STRIJD ALLEEN IN HET WATER EN NIET DAAR BUITEN.Gaat de strijd aan in het water binnen de richtlijnen van de sport.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE:Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER HIJ/ZIJ MET DE AUTO IS.

Voor vrijwilligers (trainers, coaches, begeleiders):

 • ZORGT VOOR VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN AFSPRAKEN DIE GEMAAKT ZIJN BINNEN DAW. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTONGELIJKHEID EN MISBRUIKT DEZE POSITIE NIET. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER EN ONTHOUDT ZICH VAN BEJEGEN. Dringt zich niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer en onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN/HAAR WAARDE AAN. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en blijft tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN. Onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de vereniging in diskrediet kan worden gebracht. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • IS INTEGER. Neemt en biedt geen gunsten, geschenken of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Indien wel wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld de trainer dit aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • ZIET TOE OP DE NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS ALERT OP SIGNALEN. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • NUTTIGT ZELF GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET TIJDENS CLUBACTIVITEITEN. Tijdens het geven van trainingen of tijdens andere activiteiten waarbij de sporters betrokken zijn.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname beleid

Als vereniging draaien we op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Uitgangspunt is dat iedereen die DAW een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen geldt er een korte procedure zoals hieronder uiteengezet.

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien niet in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wordt deze aangevraagd. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of  het gedrag uit het verleden van deze persoon geen bezwaar oplevert voor het de aanstelling als vrijwilliger. Elke vrijwilliger bij DAW, welke sporters begeleid op welke manier dan ook, heeft een geldig VOG nodig.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon

DAW heeft een vertrouwenscontactpersoon voor leden die ondersteuning nodig hebben binnen de vereniging als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Onze vertrouwenscontactpersoon is:

Cynthia Kleppe,

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit beleid is opgesteld in januari 2021 en zal naar aanleiding van landelijke, dan wel regionale updates worden doorontwikkeld.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

Vragen of meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Wil je een melding maken of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag?
Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van DAW.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) helpt je met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer je twijfelt kun je met de vertrouwenscontactpersoon bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 • toestemming voor hebt gegeven
 • van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

Meldplicht: Tuchtreglement seksuele intimidatie

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNZB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond.

De meldplicht houdt kortgezegd het volgende in:

 • Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
 • ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Preventie- en Integriteitsbeleid Zwemvereniging DAW Alkmaar

Zie voor meer informatie: https://daw.nl/preventie-en-integriteitsbeleid

Onze Sponsors

Home